نمایه سازی تصویر در پایگاههای اطلاعاتی 2

نمایهسازی تصویر در پایگاههای اطلاعاتی

بخش دوم

اصطلاحنامه بصری و سیستم های ترکیبی وابسته

استفاده از اصطلاحنامه بصری در سالهای اخیر مورد توجه قرارگرفته و موضوع تحقیقات بسیار قرار گرفته است و البته باید یاداوری کرد کهدر سیستمهایی که به طور آزمایشی از اصطلاحنامه بصری استفاده کرده اند کلمات به طور کامل حذفنشده است.

از نمونه های اصطلاحنامه بصری می توان مرکز فضایی (NASA Johnson (JSC در هوستون[۲۵] اشاره کرد , این سیستم برای بازیابی تصاویر مجموعه های فضاییطراحی شده این سیستم یک رویکرد متنی سنتی تر را دنبال می کند دست اندرکاران اینسیستم بر این باورند که این سیستم با سایر پایگاههای اطلاعاتی تصویری متفاوت استاین سیستم عملگرهای بولی را به کار نمی برد در عوض از موتور بازیابی داده هایسیستم[۲۶] استفاده می کند این سیستم از شمار زیادی از الگوریتمهای جستجوی آماریاستفاده می کند که تصاویر بازیابی شده را بر حسب شباهت به سوال مرتب می کنند درنتیجه احتمال اینکه کاربر تصویری مرتبط با آنچه که به دنبالش است پیدا کند افزایشمی یابد.

این سیستم از حدود ۲۰۰ تصویر رایج ساخته شده که از نرم افزارهیپرکارد[۲۷] استفاده می کند که کلید واژه کاربر را با اصطلاحات مرتبط در تزاروس JCC(که یک تزاروس سلسله مراتبی از لغات هوانوردی که برای استفاده خانگی ناسا[۲۸]تهیه شده), پیوند می زند. در نتیجه گزینش اصطلاحات توصیفی در تزاروس , تصاویر مرتبطو همان طور تصاویر عام تر و خاص تر در پایگاههای اطلاعاتی بازیابی می شود . هرچنداین نمونه بدون مشگل نیست ولی سازوکار آماری مذکور به طور اتوماتیک مهمترین تصاویریکه به اصطلاحات تزاروس مرتبط شده اند را بازیابی می کند.

تحقیقات نشان می دهد تزاروس بصری بیشتر برای مصارف اتفاقی وکاربران بی تجربه تر مفید است حال آنکه رویکرد تزاروس متنی برای کاربران با تجربهتر مفید است . سیستم دیگری که در زمینه تزاروس بصری کارمی کند در دانشگاهسیراکوس[۲۹] است که هدف از ایجاد این سیستم ایجاد تزاروس بصری مفهومی با تمرکز رویتصاویر طراحی شده بود آنها دنبال سیستمی هستند که در شناسایی برگ گیاهان و اجزای آنبه کاربران کمک کند در این سیستم در ابتدا برای کاربران گستره ای از تصاویر کهبرگهای اصلی و شکلهای آنها را شرح می دهد نمایش داده می شود کاربر یکی از این نمونهها را انتخاب می کند و سپس می تواند این نمونه را اصلاح و دستکاری کند و در نهایتپس از اصلاحاتی که کاربر روی آن انجام می دهد تصویر اصلاح شده, برا ی کاربر نمایشداده می شود برای انجام این کار این سیستم از مجموعه ای از نرم افزارهای رایج درطراحی کامپیوتر ها مانند استفاده می کند کنترل پوینتز[۳۰]و هندلس[۳۱] استفاده میکند(باکستر,۱۹۹۵).

البته نمونهای دیگری از تزاروس های بصری وجود دارد که هنوزچندان توسعه نیافته است.

/ 0 نظر / 119 بازدید