نمایه سازی تصویر در پایگاههای اطلاعاتی

نمایهسازی تصویر در پایگاههای اطلاعاتی

بخش اول

یک تصویر ممکن است با ارزش تر از هزاران کلمه باشد اما هزارانکلمه نتوانند ویژگیهای یک تصویر را بیان کنند تکنولوژی پردازش تصاویر قابلیت هایبالقوه ای را برای کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به وجود آورده تا حجم پایگاههایاطلاعاتی تصویری خود را افزایش دهند اما رسیدن به یک توافق بر روی اینکه کدامیک ازروشهای نمایه سازی تصویر مناسب تر است دشوار است زیرا هریک ازاین روش ها مزایا ومعایب خاص خود را دارند, این مقاله به برخی از روشهایی که برای نمایه سازی یک تصویربه کار می رود اشاره می کند و نمونه هایی از هریک را ذکر می کند.

مقدمه

تا پیش از آغاز جنگ جهانی دوم مجموعه های عکس برای عموم قابلدسترس نبود و تنها پس از آن بود که قابل دسترس شد در دوره بین سالهای ۱۹۳۰ تا ۱۹۶۰ما شاهد افزایش مجموعه های تصاویر بودیم . در این زمان به علت رشد مجموعه عکس مشکلدسترسی موضوعی به تصاویر مطرح شد.

در ابتدا مجموعه های عکس و بازیابی موضوعی آن مورد توجه افرادیغیر از کتابداران قرار گرفت به طور مثال خن[۱] از موسسه هنر شیکاگو در مقاله ایپبشنهاد می کند که برای اسلایدها صفحه عنوانی مشابه آنچه که در تک نگاشته ها وجوددارد در نظر گرفت.

در سال ۱۹۳۹ تاریخدان هنری ارین پانوفسکی [۲] محتوای موضوعییرای آثار هنری را در سه سطح تعریف کرد .

۱)پیش نگاری[۳]

۲)پیکر نگاری [۴]

۳)شمایل شناسی[۵]

در سطح اول موضوع و محتوا توسط واقعیات یا نمای ظاهری تعیین میشود . سطح دوم یا سطح پیکر نگاری برخی دانشهای فرهنگی از مفاهیم را لازم خواهد داشت . سطح سوم یا شمایل شناسی یک تفسیر پیشرفته و درک عمیق و یک پیش زمینه از آن تصویررا نیاز خواهد داشت و از آنجا که سطح سوم درک مفهومی پیچیده ای را دارد یا یک حدثابتی نمی تواند نمایه سازی شود A Brief History of,۲۰۰۲)).

بعدها افرادی مانند مارکی[۶] (۱۹۸۴) , شات فورد[۷] (۱۹۸۶) و واندراستار[۸] (۱۹۹۵) پیشنهاد کردند که یک تصویر را باید در عین واحد از سه منظر پیشپیکرنگاری , پیکر نگاری وشمایل شناسی مورد توجه قرارداد مثلا درنمایه سازی تصویریاز برج ایفل پیش پیکر نگاری(برج, رودخانه, درخت) پیکرنگاری( برج ایفل, رودخانه

/ 0 نظر / 111 بازدید