فال

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

اس ام اس عاشقانه

کتابخانه های به هم پیوسته و نوآور - نمایه


نمایه
 
پيوند ها

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٩ توسط نمایه

کتابخانه های به هم پیوسته و نوآور

عواملی که کتابخانه ها را بیشتر به یکدیگر متصل می کنند

بخش دوم و پایانی

۶) خدمات اطلاعاتی متمرکز

مدت های طولانی خدمات متمرکز هم چون تسهیلات کتابشناختی و فهرست مشترک، نقطه عطف تلاش های مشترک کتابخانه ای بوده اند. در حالی که بعضی از خدمات متمرکز، هم چون امکانات نسخه برداری فهرست برگه اهمیت خود را از دست می دهند، خدمات متمرکز دیگری در حال ظهور هستند. پهنای افزایش یافته باند اینترنت، توانایی های در حال افزایش نرم افزارهای خدمات وب و کاهش هزینه های فناوری خدمت دهندة تسهیم گستردة خدمات کتابخانه ای را امکان پذیر می سازد. توانایی های رو به رشد و اشتیاق برای فعالیت مشترک عواملی هستند که به این گسترش کمک می کنند. در موقعیت های در حال افزایش، خدمات متمرکز ملی و بین المللی هم زمان در حال توسعه هستند. موتورهای کاوشگر اینترنت به ویژه «گوگل» در حال حاضر، به خدمات اطلاعاتی متمرکز بسیار مهمی تبدیل شده اند. اقدامات گوگل در توسعة محتوای عمومی اینترنت توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این اقدامات شامل موتور کاوشگر مواد علمی گوگل، گوگل اسکولار[۳۲] و مشارکت گوگل در رقومی سازی مجموعه های کتابخانه های مهم می باشد ))Carlson &Young,۲۰۰۵. گوگل با گروه بزرگی از فروشندگان محتویات الکترونیکی و طرح های نمایه سازی، که برای دسترس پذیر کردن دستة رو به رشدی از اطلاعات مجله ها از طریق جستجوی عمومی وب فعالیت می کنند، مشارکت می کند. طرح های رقومی سازی گوگل بحث های قابل توجهی را ایجاد کرده است. تلاش آنها برای توسعة محتوای دسترس پذیر وب بر تلاش های مشارکتی که مدت ها پیش انجام شده است به ویژه «طرح گوتنبرگ»[۳۳] بنا نهاده شده است. جدیدترین خبر، تلاش بسیار مهم رقومی سازی توسط نوزده کتابخانه ملی در سطح اروپا، به ویژه برای جهان غیر انگلیسی زبان، قابل ذکر است )Farrel,۲۰۰۵). سایر موتورهای کاوشگر از جمله «یاهو» و «msNet» نیز در توسعة محتوای وب فعال هستند. خدمات متمرکز وب نیز به طور معمول در حوزة رقابت تجاری بوده اند Vogelsteinn,۲۰۰۵)). بدون شک بازیگران جدید و خدمات محتوای جدید بر روی شبکة جهانی وب به سرعت متحول خواهند شد. موتورهای کاوشگر وب به عنوان یکی از مهم ترین منابع اطلاعاتی متمرکز شکل خواهند گرفت. مدت های طولانی است که «او.سی.ال.سی» تهیه کنندة اصلی خدمات کتابخانه ای مشترک بوده است. خدمات رایگان «WorldCat» آنها، توسعة مهم و نوینی در خدمات کتابخانه ای متمرکز به شمار می رود.

«او.سی.ال.سی» با یاهو، «MSN» و گوگل در طرح «Worldcat» رایگان، که بیش از پنجاه میلیون پیشینة فهرست کتابخانه ها را از فهرست مشترک «OCLC – Worldcat» و از طریق موتورهای کاوشگر وب جستجوپذیر می سازد، مشارکت داشته است. «او.سی.ال.سی» هم چنین ابزاری را برای برقراری پیوند از کتابشناسی کتاب بازیابی شده، به کتابخانة جستجوگر وب فراهم می کند )Mattison,۲۰۰۵). افزون بر آن، هم «او.سی.ال.سی» و هم گوگل در حال گسترش خدمات متمرکزی هستند که کتابخانه های منفرد را قادر می سازد تا به موجودی مجله های خود پیوند برقرار کنند. از طریق این خدمات استفاده کنندگان به تفکیک کنندة پیوند مناسب و یا فهرست کتابخانه متصل می شوند تا تعیین کنند که آیا ارجاعات منبعی که بر روی وب پیدا شده از طریق کتابخانة محلی دسترس پذیر است یا خیر؟ )OCLC, nd; resolverShelf,۲۰۰۵).

«Crossref» خدمت متمرکز مهم دیگری است. «Crossref» سازمانی غیرانتفاعی با عضویت کتابخانه هاست که مخزنی مرکزی از اطلاعات مکان یابی برای دسترسی به مجله های الکترونیکی به شمار می رود و از طریق۱۴۰۰ ناشر و انجمن در دسترس می باشد. این خدمت، از شناسگرهای اشیای رقومی[۳۴] استاندارد پیونددهی مکان یاب منبع جهانی باز، برای روزآمد نگه داشتن اطلاعات پیوند های بیش از پانزده میلیون مقاله در بیش از یازده هزار مجله )که به صورت الکترونیکی در دسترس هستند) استفاده می کند )Crossref,۲۰۰۵). «Crossref» می تواند شناسگرهای اشیای رقومی را در سطح مجله ها و مقاله ها ارائه دهد و چندی است پیوندهایی به مواد مورد استفادة مقالة بازیابی شده ارائه می دهد. هدف «Crossref» آن نیست که ابزاری برای جستجوی مستقیم توسط کاربر باشد، بلکه در عوض این خدمت می تواند توسط نرم افزار نظام یکپارچة کتابخانه ای و نرم افزار جستجوی مجله های الکترونیکی، به عنوان یک پیشینه استفاده شود تا از استنادهای بازیابی شده به محتوای تمام متنی که توسط ناشران مختلف نگه داشته می شود، پیوند برقرار کند. «Crossref» نشانه ای است از اینکه فروشندگان محتویات پیوسته و ناشران، منفعت را در همکاری با یکدیگر می بینند تا اینکه خدماتشان را به صورت مستقل ارائه کنند.

«RedLightGreen» فهرست مشترک قابل دسترس از طریق وب گروه کتابخانه های تحقیقاتی[۳۵] است. این درگاه کاربرپسند کتابخانه که با بودجه «بنیاد ملون»[۳۶] ایجاد شده به عنوان همکاری میان «دانشگاه کلمبیا»[۳۷]، «دانشگاه نیویورک»[۳۸]، «کالج سوارت مور»[۳۹] و «دانشگاه مینه سوتا»[۴۰] گسترش پیدا کرد )Proffit,۲۰۰۴). «RedLightGreen» از اساس به جای اینکه به وسیلة موتورهای کاوشگر کار کند، جستجوی متمرکز بیش از چهل و پنج میلیون عنوان فهرست مشترک گروه کتابخانه های تحقیقاتی را امکان پذیر ساخت. «RedLightGreen» از طریق میانجی درگاه کاربرپسندش پیوندهایی را میان موجودی کتابخانه ها و استنادها برقرار می کند.

«موثق سازی شیبولت»[۴۱] نمونة دیگری از خدمات متمرکز است که تأثیر عمده ای بر کتابخانه ها به جا خواهد گذاشت. موثق سازی شیبولت به عنوان پروژة ۲ اینترنت آغاز به کار کرد. موثق سازی شیبولت روشی را برای فروشندگان محتویات الکترونیکی و مؤسسه هایی که اجازه نامة متون تمام متن را در اختیار دارند، ارائه می دهد تا استفاده کنندگان مجاز را برای تسهیم اطلاعات تأیید کنند. موثق سازی شیبولت در حین ارائة دسترسی مطمئن، امن و خصوصی به کاربران مجاز، امنیت موادی را که بر روی اینترنت سفر می کنند، تضمین می کند. این روش تأیید فدراسیونی، نیازمند کار گروهی و نزدیک به هم استفاده کنندگان و ارائه کنندگان محتویات الکترونیکی است تا روش های معمول تأیید و استانداردهای امنیت را با یکدیگر تسهیم کنند. این خدمت جایگزین امن تر و انعطاف پذیرتری برای روش های معمول مورد استفاده برای قانونی کردن استفاده از محتوا در اینترنت است )Neddleman,۲۰۰۴).

قابلیت های اطلاعاتی و خدماتی کتابخانه ای متمرکز بسیار زیاد است. در حال حاضر، خدمات اطلاعاتی رو به رشد بسیاری می تواند به عنوان خدمات متمرکز مشترک ارائه شوند. کتابخانه ها در سراسر جهان، بیش از پیش با این نوع منابع، از جمله منابع وب رایگان و خدمات پیشنهادی ائتلاف های کتابخانه ای درگیر هستند. اتصالات بیشتری بین منابع وب رایگان و خدمات و موجودی کتابخانه ها مورد نیاز است.

۷) خدمات مرجع مجازی

خدمات مرجع مجازی کاربردهای دیگری هستند که دارای وجه اشتراک خدمات فنی و بار کاری ارزشمندی می باشند. این خدمات به سرعت گسترش پیدا کرده و توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. کتابخانة کنگره و شبکة جهانی مرجع[۴۲]، به همراه «او.سی.ال.سی» بر روی گسترش اولیة خدمات مرجع پیوسته کار کرده اند. این همکاری به توسعة نرم افزار محبوب مرجع مجازی «او.سی.ال.سی» تحت عنوان «QuestionPoint» منجر شد )Quint,۲۰۰۲). طیف دیگری از محصولات نرم افزاری نیز گسترش پیدا کرده اند. چندی است یک بررسی نشان داده که تنها هفت محصول مهم نرم افزاری مرجع مجازی، توسط بیش از ۲۸۰۰ کتابخانه در سراسر جهان استفاده می شوند )Olivares,۲۰۰۴).

میز مرجع مجازی نیز طرح امیدوارکننده ای است که توسط وزارت آموزش ایالات متحدة آمریکا حمایت می شود. این وزارت، در ایجاد شبکه ای شامل بیش از صد خدمت مرجع مجازی )از نوع پرسشی بپرسید[۴۳]) مشارکت داشته است. بسیاری از این خدمات طرح های غیر کتابخانه ای بوده اند که خدمات اطلاعاتی از نوع مرجع را، در طیف وسیعی از عنوان های اختصاصی ارائه کرده اند. میز مرجع مجازی طرح اشتراک منابع با دامنة دسترسی وسیع است که هم شامل کتابخانه ها و هم شامل سایر سازمان های عرضه کننده اطلاعات می شود )Virtual Reference Desk,۲۰۰۲). روند ایجاد استاندارد برای خدمات مرجع مجازی در دست اقدام است. سازمان های بسیاری اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده اند. ایفلا طرح استانداردهای مرجع رقومی را در سال ۲۰۰۱، برای همکاری با طیف وسیع و متنوعی از گروه ها شامل انجمن خدمات استفاده کننده و مرجع[۴۴]، «او. سی. ال. سی»، «NISO» و طرح میز مرجع مجازی[۴۵] آغاز کرد.

۸) صنعت اطلاعات و مشارکت های کتابخانه

صنایع خدمات اطلاعاتی و انتشاراتی به سرعت در حال تغییرند. ادغام های تجاری و مشارکت ها منجر به اشتراک منابع از طریق وحدت آنها می شوند. ناشران مهمی هم چون «گیل»[۴۶]، «باوکر»[۴۷] و «آکادمیک پرس»[۴۸] به شرکت های بزرگ تر پیوسته اند. ادغام شرکت یکپارچه سازی خدمات کتابخانه ای «اندیور»[۴۹] با «الزویر» و یا شرکت خدمات پیایندهای الکترونیکی «سریال سولوشنز»[۵۰] با فراهم کنندة محتویات الکترونیکی «پروکوئست» نمونه های خدمات اطلاعاتی مجزایی بودند که به هم پیوسته اند. طیف فزاینده ای از خدمات یکپارچه و متحد در حال ارائه به کتابخانه ها هستند. فروشندگان خدمات پیوسته در دستة رو به رشدی از مشارکت ها، که «Crossref» تنها یکی از آنها است، درگیر هستند. خدمات جدیدی که در دسترس قرار می گیرند هم چون جستجوی فدراسیونی، استاندارد پیونددهی مکان یاب منبع جهانی باز و مرجع مجازی همگی منوط به استفاده از استانداردها و روش های مشترک و همکاری نزدیک بین فروشندگان محتویات الکترونیکی هستند. هم مدیریت برنامة «پروکوئست»، جان لا[۵۱] و هم معمار نظام های اصلی «ابسکو»، الیور پچ[۵۲] بر این باورند که حتی استانداردسازی و همکاری بیشتر بین شرکت های اطلاعات پیوسته مورد نیاز است .)Grogg & Ferguson, ۲۰۰۴) حیرت آور نخواهد بود که شرکت ابر جستجوی «میوز گلوبال» [۵۳] مشارکت خود را با فروشندگان مهم نظام های یکپارچة خدمات کتابخانه ای و ارائه کنندگان محتویات الکترونیکی به معرض نمایش می گذارد )Muse Global,۲۰۰۵). به همان صورت نیز فروشندة نظام یکپارچة خدمات کتابخانه ای «سیریز» هشت شریک خود را بر روی تارنمایش فهرست می کند )Siris, ۲۰۰۵).کارکرد موفق محصولات پیوسته به نحو فزاینده ای به مشارکت وابسته است.

ناشران و فروشندگان خدمات اطلاعاتی از طریق راه های مختلفی با یکدیگر مشارکت می کنند. در همان حین که فروشندگان خدمات جدید را به سرعت گسترش می دهند، مشارکت بین فروشندگان نرم افزار و جامعة کتابخانه ای برای آزمایش و ارزیابی محصولات جدید ضروری می شود. شرکت «اندیور» رویکرد مشارکتی مورد استفاده در توسعة نرم افزارش را با همکاری استفاده کنندگان کتابخانه ترغیب می کند. این شرکت هم چنین بیش از شصت کتابخانه را که در گروه ضربت خدمات اطلاعاتی «اندیور»، جهت ارتقای جنبه های مختلف خدمات مشغول همکاری هستند را فهرست می کند. مشاوره و تعامل گسترده با کتابخانه ها تبدیل به فعالیت معمول شرکت های خدمات اطلاعاتی شده است. برای این شرکت ها مهم است که اشتراک علاقه را در مورد محصولات خود به وجود آورند. اطلاعات پیوسته، انتشارات مربوط به یک محصول ویژه، گروه های استفاده کننده و فهرست های پستی روش های معمول آموزش استفاده کنندگان و ارائة اطلاعات است. این موارد هم چنین جهت ایجاد توانایی در استفاده کنندگان برای تسهیم دانش و پیوستن به مباحثاتی که منجر به نوآوری ها و ارتقای محصولات فروشندگان می شود، ضروری است. شبکه های غیر رسمی حول قلمرو نرم افزاری عمومی و تجاری رشد می کنند. فهرست پستی محصول بیشتر به منابع ضروری مبدل می شود. جامعة استفاده کننده به نیرویی مهم در توسعة نرم افزارهای کاربردی تبدیل شده است. طیف مشارکت های مربوط به کتابخانه و ارتباطات شبکه ای متنوع و گسترده است. ارتباطات میان سازمان های غیرانتفاعی، فروشندگان اطلاعات و کتابخانه ها در توسعة زیرساخت های اطلاعات پیوسته در بسیاری از قسمت های جهان کارگشا بوده است. اطلاعات الکترونیک برای کتابخانه ها[۵۴] نمونة بسیار خوبی است. اطلاعات الکترونیک برای کتابخانه ها در سال ۱۹۹۹ به عنوان طرح مشترک «بنیاد مؤسسة جامعه باز سوروس»[۵۵] و انتشارات ابسکو و با هدف رشد و پرورش ائتلاف های کتابخانه ای و خدمات محتویات الکترونیکی در کشورهای با زیر ساخت های اطلاعاتی پیوستة محدود، شکل گرفت. اطلاعات الکترونیک برای کتابخانه ها به ائتلاف مستقلی که خدمات محتویات الکترونیکی را در بیش از چهل کشور در حال توسعه، به ویژه اروپای شرقی و آفریقا ارائه می دهد، تبدیل شده است Electronic Information for Libraries, nd)).

۹) مشارکت های حفاظت و نگهداری

حوزة دیگری که صنعت اطلاعات و مشارکت کتابخانه در آن فعال بوده اند، رقومی سازی مجموعه های چاپی بوده است. نمونة مهم چنین همکاری، تلاش مشارکتی «الزویر» برای مکان یابی، رقومی سازی و محافظت کامل آرشیو کامل مجله های چاپی می باشد. «الزویر» با «کتابخانة ملی هلند»[۵۶] و «دانشگاه ییل»[۵۷] افزون بر کتابخانه های ارائه دهندة محتویات در طول یک دورة سه ساله با یکدیگر همکاری داشته اند )ElsevierCoopereation, ۲۰۰۲).

تار دانش[۵۸] تامپسون نیز چنین فرایند را برای شناسایی و نمایه سازی صد سال از مجله های تاریخی برای طرح قرن علم طی کرده است ) Thompson Scientific, ۲۰۰۴).شرکای تامپسون در فراهم آوری مواد برای این طرح، «کالج ترینیتی»[۵۹] در دابلین و «کالج کورک»[۶۰] و هشت کتابخانه و مؤسسة مهم دیگر بوده اند. طرح محاورة سنتی جالب دیگر مشارکت درایجاد متون پیوستة کتاب های کهن انگلیسی[۶۱] است که «پروکوئست» و «چادویک هیلی»[۶۲] به همراه بیش از ۱۳۰ دانشگاه در رقومی سازی آثارکهن انگلیسی در آن درگیرند )EEBOTCP, ۲۰۰۵). هم شرکای غیرانتفاعی و هم شرکای تجاری در این فرایند همکاری دارند. این مشارکت ها حفاظت و نگهداری مجموعه ها در سطح جهان، چه به صورت چاپی و چه به صورت الکترونیک به روشی که پیش از آن غیرممکن بود را، عملی می سازند.

۱۰) نتیجه گیری

کتابخانه ها بیش از همیشه با یکدیگر، با شرکت های اطلاعاتی و حتی با دفاتر فرهنگی دیگر همکاری نزدیک دارند. کتابخانه ها به نحو فزاینده ای زیرساخت ها و منابع انسانی را برای طیف وسیعی از خدمات متعارف با یکدیگر تسهیم می کنند. آنها هم چنین در خدمات متمرکز که به صورت گسترده و از طریق وب دسترس پذیرند، مشارکت دارند. کتابخانه ها از طریق استانداردهای رسمی و غیر رسمی با یکدیگر همکاری و منابع را مبادله می کنند. آنها هم چنین در فرایند مشارکتی توسعة این استانداردها با یکدیگر فعالیت مشترک دارند.

کتابخانه ها به صورت گروهی در نوآوری های مستمر در نرم افزارها و خدمات اطلاعاتی هم به صورت تجاری و هم به صورت رایگان با یکدیگر مشارکت دارند. آنها به صورت روزمره اطلاعات استفاده از نرم افزارهای کاربردی مشترک کوچک و بزرگ را با یکدیگر تسهیم می کنند. تسهیم عقاید، خبرگی و منابع گروه های با علایق مشترک عوامل اساسی است که بر مبنای آنها کتابخانه ها خدمات پیوسته را ارائه و توسعه می دهند.

 

فهرست منابع

Breeding, M. )۲۰۰۴). "The trend toward outsourcing the ILS: Recognizing the benefits of shared systems". Computers in Libraries, ۲۴)۵), ۳۶۳۸.

Breeding, M. )۲۰۰۵). "Re-integrating the “integrated” library system". Computers in Libraries, ۲۵)۱), ۲۸۳۰.

Carlson, S., & Young, J. )۲۰۰۵). "Google will digitize and search millions of books from ۵ top research libraries". Chronicle of Higher Education, ۵۱)۱۸).

Council of Prairie and Pacific University Libraries )COPPUL). )n.d.). reSearcher. Retrieved September ۱۵, ۲۰۰۵, from http://researcher.sfu.ca/index.php/plain/about.

Counting Online Usage of Networked Electronic Resources )COUNTER). )n.d.). About Counter. Retrieved April ۲۴, ۲۰۰۵, from http://www.projectcounter.org/about.html.

Crossref. )۲۰۰۵). Crossref Newsletter. Retrieved May ۱, ۲۰۰۵, from  http://www.crossref.org/۰۱company/۱۰newsletter.html.

Early English Books Online Text Creation Project )EEBOTCP). )۲۰۰۵). Participating Institutions. Retrieved May ۴, ۲۰۰۵, from http://www.lib.umich.edu/tcp/eebo/proj_stat/ps_partners.html.
Electronic Information for Libraries )eIFL). )n.d.). About eIFL.net. Retrieved May
۴, ۲۰۰۵,from http://www.eifl .net/about/about.html.

Elsevier Corporation. )۲۰۰۲). Elsevier Editors Update. Issue ۲, Nov. ۲۰۰۲. Retrieved April ۲۲, ۲۰۰۵,from http://www.elsevier.com/wps/find/editorsinfo.editors/editors_update/issue۲c.

Endeavor Information Systems. )n.d.). Advisory boards. Retrieved May ۴, ۲۰۰۵, from http://www.endinfosys.com/support/advisory.htm.
Farrell, N.
)۲۰۰۵). "European librarians march against Google". Inquirer, April ۲۸, ۲۰۰۵.

RetrievedApril ۲۸, ۲۰۰۵, from http://www.theinquirer.net/?article=۲۲۸۶۵.

Fullerton, V. )۲۰۰۲). IFLA digital reference standards project. Retrieved May ۴, ۲۰۰۵, from http://www.ifl a.org/VII/s۳۶/pubs/drsp.htm#۱.Grogg, J., & Ferguson, C. )۲۰۰۴). Oh, the places linking will go. Searcher, ۱۲)۲), ۴۸۵۸.

Hyman, K. )۲۰۰۰)." Struggling in a one-stop shopping world, or people want what they wantwhen they want it". In Sara Laughlin )Ed.), Library networks in the new millennium:

Top ten trends )pp. ۹۳۹۷). Chicago: Association of Specialized and Cooperative Library Agencies.
Infotrieve, Inc.
)۲۰۰۵). Ariel address list. Retrieved May ۱, ۲۰۰۵, from http://www۴.infotrieve.com/ariel/fi les/wariadr.txt.

Kenney, B. )۲۰۰۴). "Georgia’s ۲۵۰ PINES libraries to create an ILS their way". Library Journal,۱۲۹)۱۴), ۲۹.

Koha Open Source Library Systems. )n.d.). About Koha. Retrieved September ۱۵, ۲۰۰۵, fromhttp://www.koha.org/about-koha/.
Laughlin, S. )Ed.).
)۲۰۰۰). Library networks in the new millennium: Top ten trends. Chicago:

Associationof Specialized and Cooperative Library Agencies.
Library of Congress, Network Development and MARC Standards Offi ce.
)۱۹۹۸). MARC

۲۱:Harmonized USMARC and CAN/MARC. Retrieved April ۲۱, ۲۰۰۵, from http://www.loc.gov/marc/annmarc۲۱.html.

Lunau, C. )۲۰۰۳). "The Bath Profile: What is it and why should I care?" Library and ArchivesCanada. Retrieved September ۱۵, ۲۰۰۵, from  ttp://www.collectionscanada.ca/bath/ap-bathnew-e.htm.
Mattison, D.
)۲۰۰۵). "RedLightGreen and Open WorldCat". Searcher, ۱۳)۴), ۱۴۲۳.۳۹۳
Morgan, E.
)۲۰۰۲). "Possibilities for open source software in libraries". Information Technologyand Libraries, ۲۱)۱), ۱۲۱۵.

MuseGlobal. )۲۰۰۵). Partner showcase. Retrieved May ۴, ۲۰۰۵, from http://www.museglobal.com/partner/showcase.html.

National Information Standards Organization )NISO). )۲۰۰۵a). About NISO. Retrieved April۲۴, ۲۰۰۵, from http://www.niso.org/about/index.html.

National Information Standards Organization. )NISO). )۲۰۰۵b). Standards development pipeline.A quick summary of all NISO standards that are in development, approved,

published or withdrawn.Retrieved April ۲۴, ۲۰۰۵, from http://www.niso.org/creating/creating_process.html.

Needleman, M. )۲۰۰۴). "The Shibboleth authentication/authorization system". Serials Review,۳۰)۳), ۲۵۲۲۵۳.

OCLC. )n.d.). Enable deep links to your online catalog from Open WorldCat. Retrieved May ۲۱, ۲۰۰۵,from http://www.oclc.org/worldcat/open/deeplinking/.

Olivares, O. )۲۰۰۴). "Virtual reference systems". Computers in Libraries, ۲۴)۵), ۲۵۲۹.

OSS۴Lib. )۲۰۰۵). Home page. Retrieved April ۲۰, ۲۰۰۵, from www.oss۴lib.org.
Proffi tt, M.
)۲۰۰۴). &#۰۳۹;RedLightGreen: What we’ve learned since launch". RLG Focus.

etrieved May ۱, ۲۰۰۵, from http://redlightgreen.com/librarianinfo/RFOCUSreprint-۶۶_۲.pdf.
Quint, B.
)۲۰۰۲)." QuestionPoint marks new era in virtual reference". Information Today, ۱۹)۷),۵۰۵۱.
Raymond, E.
)۲۰۰۱). The cathedral and the bazaar: Musings on Linux and open source by an accidental revolutionary. Cambridge, MA: O’Reilly.

ResourceShelf. )۲۰۰۵). Google Scholar direct links to articles: Google Scholar is now open to all libraries.Retrieved May ۱, ۲۰۰۵, from http://www.resourceshelf.com/۲۰۰۵/۰۵/be-it-resolved-thatgoogle-scholar-is.html.
Sirsi.
)۲۰۰۵). Complete alphabetical listing of all Sirsi partners. Retrieved May ۴, ۲۰۰۵, from http://www.sirsi.com/Partners/partner_alpha_list.html.
Straw, J.
)۲۰۰۳). "When the walls came tumbling down: The development of cooperative service and resource sharing in libraries: ۱۸۷۶۲۰۰۲". Reference Librarian, ۸۳/۸۴)۴۰), ۲۶۳۲۷۶.

Tennant, R. )Ed.). )۲۰۰۲). XML in libraries. New York: Neal-Schuman.

Thomson Scientifi c. )۲۰۰۴). Announcing the century of science: Over one hundred years of ground breaking research now available via Web of Science. Retrieved April ۲۸, ۲۰۰۵, from http://www.thomsonscientific.com/centuryofscience/cos-backstory.html
Virtual Reference Desk.
)۲۰۰۲). About VRD. Retrieved May ۴, ۲۰۰۵, from www.vrd.org.

Vogelstein, F. )۲۰۰۵). Search and destroy. Fortune, ۱۵۱)۹), ۷۳۷۹.

Wilson, A. )Ed.). )۲۰۰۳). The ۲۰۰۳ OCLC environmental scan: Pattern recognition. Dublin, Ohio:OCLC Online Computer Library Center, Inc.

[۱]. Wilson

[۲]. Luaghlin

[۳]. Hyman

[۴]. Reg Carr

[۵]. Listserves

[۶]. Wikis: ویکی‌ها برنامه‌های خدمت دهنده‌ای هستند که استفاده‌کنندگان متعدد را قادر می‌سازند تا با یک تارنما همکاری کنند. یک ویکی، نرم‌افزار کاربردی وب است که به کاربران اجازه می‌دهد تا محتویاتی را به جلسات بحث و تبادل نظر اینترنت اضافه کرده و یا آنها را ویرایش نمایند )مترجم).

[۷]. Integrated Library Systems: ILS

[۸]. Breeding

[۹]. Open url Link Resolving

[۱۰]. Federated Searching

[۱۱]. Content Management Systems )CMS)

[۱۲]. MARC: MAchine Readable Cataloging

[۱۳]. Bath Profile

[۱۴]. NISO: The National Information Standards Organization

[۱۵]. Open url Linking

[۱۶]. Circulation Interchange Protocol

[۱۷]. ANSI:American National Standard Institute

[۱۸]. COUNTER: Counting Online Usage of Networked Electronic Resources

[۱۹]. International Coalition of Library Consortia

[۲۰]. ARL: Association of Research Libraries

[۲۱]. IFLA: International Federation of Library Associations and Institutions

[۲۲]. Useful Utilities Company

[۲۳]. Link Resolver

[۲۴]. EX Libris

[۲۵]. Siris

[۲۶]. Elsevier

[۲۷]. Proquest

[۲۸]. Ghent university

[۲۹]. Eric Raymond

[۳۰]. COPUL: Council of Prairie and Pacific University Libraries

[۳۱]. Eric Lease Morgan

[۳۲]. Google Scholar

[۳۳]. Gutenberg project

[۳۴]. DOI: Digital Object Identifier

[۳۵]. RLG: Research Library Group

[۳۶]. Mellon Foundation

[۳۷]. Colombia University

[۳۸]. Newyork University

[۳۹]. Swarthmore College

[۴۰]. Minesota University

[۴۱]. Shiboleth Authentication

[۴۲]. Global Reference Network

[۴۳]. Ask a….

[۴۴]. RUFA :Reference and User Services Association

[۴۵]. Virtual Referene Desk Project

[۴۶]. Gale

[۴۷]. Bowker

[۴۸]. Academic Press

[۴۹]. Endeavor

[۵۰]. Serial Solutions

[۵۱]. John Law

[۵۲]. Oliver Pech

[۵۳]. Muse Global

[۵۴]. eIFL: Electronic nforation for Libraries

[۵۵]. Sorous Foundation Open Society Institute

[۵۶]. National Library of Netherlands

[۵۷]. Yayle University

[۵۸]. Web of Science

[۵۹]. Trinity College

[۶۰]. Cork College

[۶۱]. EEBOTCP: Early English Books Online Text Creation Partnership

[۶۲]. ChadwyckHealy

 

برگرفته از : فصلنامه علوم اطلاع رسانی www.irandoc.ac.ir) )

 


.: Weblog Themes By Pichak :.

تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
فال حافظقالب وبلاگقالب وبلاگگالری عکسفاگالری عکس آلامتو